Koło Naukowe przy Klinice Onkologii

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Piotr Wysocki

Opiekunowie Koła Naukowego: lek. Agnieszka Słowik, dr Joanna Streb

Przewodniczący Koła Naukowego z ramienia studentów: Anna Streb

Adres do kontaktu w sprawach Koła onkologia.cmuj@gmail.com,

Grupa zamknięta Koła na Facebooku www.facebook.com/groups/123024528167863/

Działalność Koła: Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu onkologii i dziedzin pokrewnych, przygotowywanie prac naukowych i publikacji, nabywanie biegłości w wygłaszaniu prezentacji.

Szczegółowo w zakres działalności Koła Naukowego Onkologii Klinicznej przy Katedrze i Klinice Onkologii CMUJ wchodzi:

 • Przygotowywanie referatów z zakresu onkologii klinicznej i wygłaszanie ich w trakcie cyklicznych spotkań.
 • Zapoznanie się teorią i praktyką prowadzenia badań naukowych.
 • Prowadzenie prac naukowych na podstawie pomysłów Członków Koła: zbieranie danych, analiza statystyczna, opracowywanie wyników, przygotowanie publikacji.
 • Prezentacja wyników przeprowadzonych badań na forum publicznym, podczas konferencji, warsztatów itd.
 • Przygotowywanie publikacji oryginalnych, poglądowych oraz opisów przypadków.
 • Pomoc w występowaniu o granty studenckie.
 • Nabywanie umiejętności praktycznych poprzez udział w dowolnych zajęciach klinicznych oraz dyżurach lekarskich
 • Udział w Konferencjach Edukacyjnych organizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK).
 • Praca wolontaryjna na rzecz Kliniki, np. pomoc w organizacji konferencji, warsztatów, zajęć dydaktycznych.
 • Inne aktywności zlecone przez Kierownika Kliniki Onkologii.

Informacje ogólne:

 • Zajęcia odbywają się cyklicznie w czasie trwania roku akademickiego w budynku przy ulicy Śniadeckich 10.
 • Zapisy odbywają się na początku roku akademickiego, nie dalej niż do końca października.
 • W przypadku wolnych miejsc Opiekun Koła może dopuścić do udziału w pracach Koła nowych członków począwszy od kolejnego semestru.
 • Wszyscy Członkowie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu
 • Termin pierwszego spotkania ogłaszany jest na tablicy ogłoszeń na parterze (naprzeciw bufetu) w budynku przy ul. Śniadekich 10.
 • Terminy i szczegółowe miejsca kolejnych spotkań ogłaszane są na facebooku (każdy Członek Koła Naukowego otrzymuje dostęp do grupy zamkniętej).
 • W przypadku uczestnictwa w spotkaniach Koła Naukowego studentów nie władających biegle językiem polskim, zajęcia odbywają się w języku angielskim.
 • Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy Koła Naukowego: onkologia.cmuj@gmail.com