Badania Kliniczne

 

Zapraszamy do korzystania z ogólnopolskiej Interaktywnej Bazy Badań Klinicznych.
IBBK jest internetową platformą pozwalającą lekarzom i pacjentom wyszukiwać badania kliniczne rekrutujące na terenie całego kraju. Jeśli lekarz prowadzący zdecyduje, iż pacjent jest potencjalnym kandydatem do badania, przy pomocy dedykowanego call-center, może umówić wizytę w ośrodku prowadzącym rekrutację.


Poniżej lista badań klinicznych aktualnie rekrutujących w Klinice Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego.
Lista jest na bieżąco uaktualniana. W przypadku zainteresowania udziałem w badaniu prosimy o kontakt z sekretariatem (12 424 89 12). 
Pod numerem badania link do międzynarodowej bazy clinicaltrials.gov – ze szczegółowymi informacjami.


BADANIA BASKETOWE/WCZESNYCH FAZ


A Phase I Study of the Safety, Tolerability and Pharmacokineticks of MGA012 in Patients with Advanced Solid Tumors.
Badanie I fazy oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i farmakokinetykę MGA012 (przeciwciało anty PD-1) u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami litymi.
MacroGenics CP-MGA012-01

Badacze: Łukasz Kwinta, Kamil Konopka
Szukamy w skrócie:
– zaawansowane nowotwory lite: niedrobnokomórkowy rak płuca, mięsaki tkanek miękkich, rak endometrium (trzonu macicy), rak szyjki macicy.
– wyczerpane standardowe możliwości terapii o udowodnionej skuteczności (lub odmowa ich przyjmowania)
– bez przeciwwskazań do immunoterapii

 


NOWOTWORY PRZEWODU POKARMOWEGO


Study of Pembrolizumab (MK-3475) Plus Chemotherapy Versus Placebo Plus Chemotherapy in Participants With Gastric or Gastroesophageal Junction (GEJ) Adenocarcinoma (MK-3475-585/KEYNOTE-585)
Badanie oceniające pembrolizumab (MK-3475) plus chemioterapię versus placebo plus chemioterapię, jako leczenie neoadiuwantowe u pacjentów z rakiem gruczołowym żołądka lub połącznia przełykowo-żołądkowego (GEJ).
MSD MK-3475-585 „KEYNOTE-585”

Badacze: Joanna Streb, Iwona Łaksa, Agnieszka Przywara, Paweł Potocki
Szukamy w skrócie:
miejscowo zaawansowany rak żołądka (≥T3 i/lub ≥N1), potencjalnie możliwy do resekcji po leczeniu neoadiwantowym
– wcześniej nieleczeni
– bez przeciwwskazań do immunoterapii

 

Efficacy and Safety Trial of Apatinib Plus Best Supportive Care Compared to Placebo Plus Best Supportive Care in Patients With Gastric Cancer (ANGEL).
Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo apatynibu w połączeniu z najlepszym leczeniem objawowym w porównaniu z placebo w połączeniu z najlepszym leczeniem objawowym u pacjentów z rakiem żołądka.
LSK-Biopartners LSK-AM301 „ANGEL”

Badacze: Anna Michałowska-Kaczmarczyk
Szukamy w skrócie:
rak gruczołowy żołądka
– przerzutowy lub miejscowo zaawansowany niemożliwy do terapii radykalnej
– wcześniej oddawani przynajmniej 2 liniom leczenia systemowego

 

 


RAK PIERSI


Margetuximab Plus Chemotherapy vs Trastuzumab Plus Chemotherapy in the Treatment of HER2+ Metastatic Breast Cancer (SOPHIA)
Margetuksymab plus chemioterapia vs trastuzumab plus chemioterapia w leczeniu Her2+ przerzutowego raka piersi.
MacroGenics CP-MGAH22-04 „SOPHIA”.

Badacze: Joanna Streb, Iwona Łaksa, Koleta Kryka
Szukamy w skrócie:
zaawansowany rak piersi z nadekspresją receptora Her2 (dowolny status receptorów hormonalnych)
– wcześniej leczony z powodu choroby zaawansowanej dwoma liniami terapii anty-Her2 i nie więcej niż 3 liniami terapii systemowej w ogóle (w jednej z tych linii chora musiała otrzymywać schemat pertuzumab+trastuzumab+docetaksel)
– w dobrym stanie ogólnym

 


GINEKOLOGIA/UROLOGIA


Trial to Assess Safety and Efficacy of Lenvatinib in Combination With Everolimus in Participants With Renal Cell Carcinoma
Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność lenwatynibu w połączeniu z ewerolimusem u pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym.
Eisai E7080-G000-218 

Badacze: Kamil Konopka
Szukamy w skrócie:
rak nerki (z przewagą komponenty jasnokomórkowej) w stadium rozsiewu (przynajmniej jedna zmiana mierzalna).
– progresja na na jednej linii leczenia antyVEGF. Alternatywnie progresja na jednej linii anty-VEGF i na jednej linii terapia anty-PD-1 lub anty-PD-L1.
– w dobrym stanie ogólnym.

 

A Study of Atezolizumab as Adjuvant Therapy in Participants With Renal Cell Carcinoma (RCC) at High Risk of Developing Metastasis Following Nephrectomy (IMmotion010)
Badanie nad atezolizumabem jako leczeniem uzupełniającym u uczestników z rakiem nerkowokomórkowym (RCC) z wysokim ryzykiem rozwoju rozsiewu po nefrektomii (IMmotion010).
Roche WO39210 „IMmotion010”.

Badacze: Kamil Konopka
Szukamy w skrócie:
rak nerki (z obecnością komponenty jasnokomórkowej lub różnicowania mięsakowatego)
– po radykalnym leczeniu operacyjnym (możliwa całkowita nefrektomia lub częściowa nefrektomia z limfadenektomią), bez przerzutów czy choroby resztkowej.
– w dobrym stanie ogólnym, bez przeciwwskazań do immunoterapii.

 

 

 

Lista wszystkich badań klinicznych (również obecnie nie rekrutujących) prowadzonych we wszystkich jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie